Analizy » Opinie ekspertów

Problematyka określania wartości nieruchomości na potrzeby ustalenia renty planistycznej

Ewelina Wójciak [25.11.2014]

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wzrost wartości nieruchomości określany na potrzeby opłaty planistycznej, stanowi różnicę między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego a jej wartością określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, obowiązującego przed zmianą tego planu lub faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomości. W przypadku gdy bezpośrednio przed uchwaleniem planu miejscowego nie obowiązywał żaden plan miejscowy, a uchwalenie planu miejscowego nastąpiło po dniu 31 grudnia 2003 r., wzrost wartości nieruchomości określany na potrzeby opłaty planistycznej, stanowi różnicę między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu faktycznego sposobu jej wykorzystywania lub przeznaczenia terenu ustalonego w planie miejscowym uchwalonym przed dniem 1 stycznia 1995 r.

Daniny dla gminy

Renta planistyczna

Ewelina Wójciak [25.11.2014]

Plany miejscowe stanowią podstawę planowania przestrzennego. Ustalają przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określają sposób zagospodarowania i warunki zabudowy. Wśród licznych korzyści związanych z uchwaleniem planu miejscowego pojawia się pojęcie renty planistycznej, a wraz z nim liczne pytania: Co to jest renta planistyczna? Kto ją płaci i dlaczego? Jaki jest jej poziom? Czy można jej uniknąć?

Komentarz do ustawy "deweloperskiej"

Joanna Szanser - Smagacz [20.10.2011]

Uchwalona w dniu 16 września 2011 r. ustawa o ochronie praw nabytych lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. wprowadza zasadniczą regulację prawną w zakresie prowadzenia działalności deweloperskiej, mającą na celu przede wszystkim objęcie ochroną nabywców nieruchomości o przeznaczeniu mieszkaniowym (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w rozumieniu ustawy, zwanego dalej mieszkaniem) . 
Wprowadzone zabezpieczenia nabywców mieszkań zmierza do zapewnienia ochrony poprzez:
1/ zabezpieczenie środków finansowych wpłacanych na rzecz dewelopera przez nabywców mieszkań,
2/ nałożenie na dewelopera obowiązku informowania nabywców mieszkań zarówno o deweloperze jak
i o realizowanym przez niego przedsięwzięciu inwestycyjnym, w ramach którego ma być wybudowane mieszkanie,
3/ uregulowanie przez ustawodawcę umowy deweloperskiej,
4/ wprowadzenie szczegółowej regulacji dotyczącej ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.

Przedwojenne spółki a reprywatyzacja

Czy przedwojenne spółki nadal funkcjonują w obrocie prawnym i czy przysługują im roszczenia do znacjonalizowanego po II wojnie światowej majątku?

Józef Forystek [05.10.2009]

Wydawałoby się, że po upływie tak wielu lat od zakończenia wojny – nie prowadzące działalności gospodarczej podmioty powinny być pozbawione wszelkich praw. Jest jednak inaczej. Przed sądami cywilnymi i administracyjnymi oraz organami administracji toczy się obecnie kilka tysięcy różnego rodzaju spraw z udziałem takich spółek, w tym sprawy rejestrowe o przepisanie spółek do nowego Krajowego Rejestru Handlowego, o ustanowienie dla nich kuratorów, administracyjne o stwierdzenie nieważności decyzji nacjonalizacyjnych, a także ze skarg na decyzje przed WSA i NSA, a także liczne sprawy o odszkodowania, wydanie nieruchomości lub spory o własność.

Przedwojenne hipoteki

A sprawa reprywatyzacji Wilanowa

Józef Forystek [18.09.2009]

Zarówno sądy wieczystoksięgowe, jak i rejestrowe mają spore kłopoty z prawidłowym przeliczeniem przedwojennych zobowiązań pieniężnych. W prasie z kolei pojawiają się informacje mylące, a problematyka przedwojennych hipotek jest dość skomplikowana. Artykuł ten powinien zatem zaciekawić osoby posiadające przedwojenne wierzytelności, jak i potencjalnych dłużników takich wierzytelności.
Ostatnio (patrz. „Rz” z 16-17.05.2009, Maja Narbutt: „Tajemnicze luki w księgach wilanowskiej hipoteki”) dyrektor Muzeum w Wilanowie – Paweł Jaskanis wyraził błędny pogląd, jakoby przeciwko reprywatyzacji pałacu w Wilanowie na rzecz rodziny Branickich przemawiały rzekome wielomilionowe obciążenia hipoteczne przedwojennej księgi wieczystej „Dobra ziemskie Wilanów”.

Bezprawie legislacyjne jako źródło szkody

Józef Forystek [09.09.2009]

„Bezprawie legislacyjne” to sprzeczność zachowania władzy ustawodawczej, a także władzy wykonawczej w zakresie wydawania przepisów wykonawczych do ustaw (rozporządzeń) z szeroko rozumianym porządkiem prawnym, najczęściej z normami konstytucyjnymi. Może polegać na „czynieniu” (np. wprowadzeniu normy prawnej sprzecznej z normą wyższego rzędu, tj. z porządkiem konstytucyjnym lub prawem wspólnotowym) lub może przybrać postać „zaniechania” związanego z niewydaniem mimo istniejącego obowiązku określonego aktu normatywnego (np. rozporządzenia mającego na celu wykonanie ustawy lub implementującego dyrektywy prawa wspólnotowego).

1
2
3

Wyszukaj rzeczoznawcę


Poznaj nas

Robert Zygmunt Robert Zygmunt
Rzeczoznawca majątkowy, analityk i doradca rynku nieruchomości. Założyciel Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości. Przewodniczący Komisji Opiniującej (...) »

Partnerzy Instytutu MRN