Analizy » Opinie ekspertów

Notarialne poświadczenie dziedziczenia jako nowa procedura spadkowa

Paweł Wiater [13.07.2009]

Od niedawna pojawiła się możliwość wyboru pomiędzy dwoma, „konkurencyjnymi” sposobami stwierdzenia nabycia spadku. Dotychczas sądowe stwierdzenie nabycia spadku było jedynym możliwym sposobem nabycia spadku. Dnia 2 października 2008 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz innych ustaw (Dz. U. z 207 r., nr 181, poz. 1287), której celem było umożliwienie spadkobiercom wyboru pomiędzy przeprowadzeniem procedury stwierdzenia nabycia spadku w sądzie albo w kancelarii notarialnej. Nie oznacza to, że od tego dnia system zaczął funkcjonować, w rzeczywistości poświadczenie dziedziczenia u notariusza można przeprowadzić dopiero od marca 2009 r. Opóźnienie to wynikło z uwagi na prawie półroczne przedłużenie się prac nad elektronicznym rejestrem poświadczeń dziedziczenia, który dopiero od marca 2009 r. zaczął funkcjonować.

Przyczyny wygaśnięcia zobowiązań

Pojęcie, skutki podatkowe i bilansowe

Krzysztof Majczyk [01.07.2009]

Faktyczne wygaśnięcie zobowiązań jest zakończeniem umowy i służy do regulowania stosunków zobowiązaniowych zarówno w obrocie gospodarczym jak i w obrocie konsumenckim. Artykuł służy omówieniu umorzenia zobowiązań na znacznie szerszym tle różnorodnych typów wygaśnięcia zobowiązań, zarówno typowych, jak wykonanie świadczenia umownego czy świadczenia odszkodowawczego jak i wszelkich innych, często spotykanych w obrocie, lecz nie usystematyzowanych lub nieznanych co do ich istoty w sensie cywilistycznym. Omówienie wszelkich rodzajów wygaśnięcia zobowiązania jak i ich odmienności co do sposobu wygaśnięcia służyć ma jasnemu i bezbłędnemu zakwalifikowaniu do faktycznych i prawnych stanów podatkowych  a przez to do prawidłowej oceny ich skutków podatkowych i bilansowych.

Wspólnota mieszkaniowa w miejsce spółdzielni mieszkaniowej

Podstawowe informacje dotyczące utworzenia wspólnoty mieszkaniowej w miejsce spółdzielni mieszkaniowej

Wojciech Kobierski [06.08.2008]

31 lipca 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 125, poz. 873) zwana w dalszej części „ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych”, która wprowadziła szereg istotnych zmian, o zasadniczym znaczeniu dla funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce. 

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 14 czerwca 2007 r., przewiduje dla posiadaczy spółdzielczych własnościowych praw do lokali, dwa sposoby utworzenia wspólnoty mieszkaniowej w miejsce dotychczasowej spółdzielni mieszkaniowej.

 

Stek uwag do projektu pewnej ustawy

Krytyka projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Wojciech Nurek [10.06.2008]

Śledząc pomysły zawarte w projekcie tzw. specustawy czyli ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw można odnieść wrażenie, że troska o interesy właścicieli nieruchomości nie była oczkiem w głowie projektodawcy. Szczególne wątpliwości ekspertów budzą zapisy dotyczące sposobów określania wartości odszkodowania. Wartości innej niż rynkowa!

 

Porady dotyczące rachunkowości firm deweloperskich

Rachunkowość firm developerskich

K. Majczyk [15.09.2007]

Przydatne księgowości firm deweloperskich porady eksperta, doradcy podatkowego.

Finansowanie nieruchomości przez leasing

Leasing nieruchomości

D. Włodarczyk [06.12.2006]

Krótkie omówienie zalet i wad leasingu jako formy finansowania zakupu nieruchomości.

1
2
3

Wyszukaj rzeczoznawcę


Poznaj nas

Leszek Olszewski Leszek Olszewski
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Uniwersytetu Ekonomicznego), Wydział Zarządzanie; analityk, specjalista w zakresie wycen spółek prawa handlowego, wartości (...) »

Partnerzy Instytutu MRN